วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความหมายของการขยายพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืช (Plant  Propagation)
ความหมายของการขยายพันธุ์พืช
                    การขยายพันธุ์พืช หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณต้นพืชให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงสายพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ไว้ ไม่ให้สูญพันธุ์ เป็นการกระจายพืชพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต รวมถึงการผลิตต้นพันธุ์ดีชนิดต่าง ๆ เป็นการค้าด้วย 
                   วิเชษฐ์ ค้าสุวรรณ (2543, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของ การขยายพันธุ์พืชว่าคือ การเพิ่มจำนวนต้นพืช และพืชจากที่มีอยู่โดยมิได้นำมาจากแหล่งอื่น รวมทั้งยังคงลักษณะ สมบัติ และคุณภาพของพันธุ์  ที่มีไว้ให้เหมือนเดิมหรือมีขึ้นมากกว่าเดิม
                 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2525, หน้า 62 ) ได้ให้ความหมายการขยายพันธุ์พืชว่าคือ การเพิ่มและแพร่พันธุ์ไม้ 
                 อมรเดช ดีนาน (2544, หน้า 95)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า   การขยายพันธุ์พืช หมายถึง การเพิ่มปริมาณต้นพืชให้ มีมากกว่าเดิม แต่มิได้รวมถึงการเพิ่มจำนวนด้วยวิธีการนำมาจากที่อื่น  การขยายพันธุ์พืชอาจจะกระทำเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช อนุรักษ์พืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ไว้ หรือเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้มีมากขึ้น ดังนั้นการขยายพันธุ์พืช จึงต้องกระทำโดยมีการควบคุมที่ถูกต้อง ซึ่งวิธีที่ใช้ใน           การขยายพันธุ์พืชนั้น  แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่  ๆ  ประเภท  คือ การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และการขยายพันธุ์       ด้วยส่วนต่าง ๆ ของพืช

              สรุปได้ว่า  การขยายพันธุ์พืช คือ วิธีการในการเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มากขึ้น โดยการใช้เมล็ด           และการใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชในการขยายพันธุ์ให้มีคุณสมบัติและคุณภาพให้เหมือนต้นพันธุ์เดิม          หรือปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะดีขึ้นกว่าเดิม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น